Arbeidspakke 1

Gjenbruk av oppdrettsutstyr

Et av de øverste punktene i avfallspyramiden er gjenbruk, og er et viktig område for å redusere bruken av ressurser. Det skal jobbes med gjenbruk av produkter innen samme bruksområde eller til annen applikasjon eller marked. Arbeidspakken danner grunnlaget for å muliggjøre omfattende gjenbruk av plastmaterialer i sjøanlegg. Aktiviteter som effektiv rengjøring, desinfisering av utstyret og re-sertifisering av utstyr inngår.

Arbeidet vil også koordineres med prosjektet GJENTA(U)

Arbeidspakken ledes av:

Oceanize

Helene Øyangen Lindberg

Arbeidspakke 2

Levetidsforlengelse av oppdrettsutsty

Gjenbruk og levetidsforlengelse av utstyr benyttes i liten grad for plastutstyr i oppdrett i dag, noe dette prosjektet vil endre. Sentrale aktiviteter i denne arbeidspakken vil være å utvikle nye og effektive metoder for rengjøring av plastkomponenter, tilstandsanalyser, dokumentasjon og oppgradering av materialtekniske egenskaper på utrangert materiell. Standarder som NYTEK og NS 9415 begrenser i dag bruken av brukt utstyr, noe prosjektet også skal jobbe med.

Se eksempler på levetidsforlengelse av flytekrage:
Norsk
Engelsk

Arbeidspakken ledes av:

ScaleAQ

Anders Sletten

Arbeidspakke 3

Teknologi for økt bruk av resirkulert plast fra havbruksanlegg

Formålet med dette arbeidet er å sikre materialgjenvinning av plastutstyr fra oppdrettsnæringen. Arbeidet skal utvikle, teste og etablere egnet prosess for høykvalitativ mekanisk resirkulering, levetidsforlengelse og oppgradering av materialtekniske egenskaper på utrangert materiell.

Arbeidspakken ledes av:

Norner Research

Jorunn Nilsen

Arbeidspakke 4

Systemisk design for oppdrettsteknologi

Systemisk design danner utgangspunktet i dette arbeidet for å undersøke muligheten for å skape sirkulære løsninger for fremtidens oppdrettsutstyr i havbruksnæringen. Prosjektet vil ha en helhetlig innfallsvinkel til problematikken gjennom systemanalyser som kan vise effekten av foreslåtte endringer isolert og videre om denne endring gir ønsket eller uønsket innflytelse i systemet totalt sett. Resultatet av disse analysene vil tas videre for å utvikle forslag til endringer (økodesign). Systemisk design bygger på tradisjonelle økodesignmetoder, men skiller seg fra disse ved at orienteringen for studiet er systemisk, det vil si at gjennom å kartlegge de overordnete system og tilhørende sub-system og den struktur disse er avhengig av, tydeliggjør kontekst designet skal fungere i. Gjennom en slik tilnærming vil en kunne forutsi den brede påvirkning et designforslag vil ha, og dermed videre planlegge for minimal påvirkning av miljø.

Arbeidspakken ledes av:

OsloMet

Tore Gulden

Arbeidspakke 5

Miljødokumentasjon og digitale løsninger for sporbarhet gjennom den sirkulære verdikjeden

Det skal utvikles digitale løsninger gjennom verdikjeden for sporing, materialstrøm mellom aktører og informasjonsdeling. God og helhetlig forståelse av eget miljøfotavtrykk er avgjørende for effektiv miljøstyring. Livsløpsanalyser og miljødokumentasjon (EPD) skal utarbeides.

Arbeidspakken ledes av:

ScaleAQ

June Valla

ScaleAQ

Ståle Sæther

Arbeidspakke 6

Pilotering, kommersialisering og implementering

Pilotering av nye løsninger, prosesser og fullskala forsøk med resirkulerte materialer og gjenbruksløsninger vil gjennomføres i katapultsenteret og hos Marintanken hos SINTEF Ocean. Implementering og oppskalering av utstyr med brukt og resirkulert plast vil skje på oppdrettsanlegg, og leverandørene vil spille en avgjørende rolle for kommersialisering av løsningene som utvikles i prosjektet.

Fôrslanger laget av resirkulert materiale fra ScaleAQ sine flytekrager

Arbeidspakken ledes av:

ScaleAQ

Martin Søreide