Målet med prosjektet SirkAQ:

Fremme omstillingen fra lineær til sirkulær økonomi innen havbruk

Dette skal gjøres gjennom å etablere og implementere bærekraftige sirkulære verdikjeder for plast fra utrangert utstyr fra havbruksnæringen gjennom gjenbruk, reparasjon, levetidsforlengelse og bruk av resirkulert materiale i nye produkter.

​Hensikten er å optimalisere ressursbruken samt redusere miljø- og klimaavtrykket fra havbruk, der visjonen er «zero plastic waste by 2030».

Beskrivelse av prosjektet

Prosjektet vil utvikle løsninger for en av de største avfallsstrømmene i oppdrettsnæringen; plastmaterialer fra utrangerte oppdrettsanlegg. Denne avfallsstrømmen representerer et uforløst potensial for verdiskapning og et stort behov for økt sirkularitet. Totalt er det estimert at det finnes 5.500 merder/flytekrager med not som er i bruk i Norge i dag. Anslagsvis utgjør et oppdrettsanlegg med 8-10 merder med tilhørende utstyr mer enn 300 tonn plast.

Totalt utgjør dette opptil 192 000 tonn plast, hvorav et plastavfall på 16 000-29 000 tonn genereres.

Hognes, E. S., & Skaar, C. (2017). Avfallshåndtering fra sjøbasert havbruk. 32. https://sintef.brage.unit.no/sintef-xmlui/handle/11250/2477381

Dette materialet egner seg meget godt til materialgjenvinning.

Prosjektet skal utvikle prosesser for gjenbruk, levetidsforlengelse og økt bruk av resirkulert plast i nye produkter. Viktige tema er også økodesign av nye produkter, digitale løsninger for miljørapportering og sporbarhet gjennom hele verdikjeden. Vi skal identifisere barrierer i gjeldende regler og standarder, og påvirke endringer som må gjøres for å øke bruken av sirkulære løsninger for havbruksutstyr. Bærende konstruksjoner som flytekrage og bunnring laget av resirkulert materiale skal gjennomgå testing i havbassenget på Tyholt hos SINTEF Ocean.

Bilde: Vårt produksjonsanlegg på Frøya

Prosjektet vil omstille næringen til en sirkulær økonomi og være med å bekjempe forurensning av havet. I tillegg begrense klimagassutslippet fra næringen ved å redusere forbruket av fossilt råmateriale ved å gjenbruke, levetidsforlenge og resirkulere utrangerte oppdrettsanlegg.

Dette blir et positivt løft for den nødvendige grønne omstillingen i havbruket, det vil gi oss ny kunnskap og kompetanse. Et mer bærekraftig økosystem innen havbruk er også en forutsetning for å skape enda flere arbeidsplasser i denne næringen, sier Hanne Digre, prosjektleder for SirkAQ.

Prosjektet starter opp januar 2023 og varer i tre år.

Partnere

Prosjektet har et sterkt konsortium med partnere langs hele verdikjeden fra produsent, leverandør, oppdretter til gjenvinner. I tillegg har SirkAQ med sterke FoU-partnere innen relevante fagområder.

Arbeidspakker

SirkAQ inneholder 6 arbeidspakker:

Prosjektorganisering

Om prosjektet

Prosjektet «Sirkulære løsninger for havbruksnæringen» med kortnavnet SirkAQ fikk i desember 2022 tilsagn på nesten 70 millioner kroner fra den statlige støtteordningen Grønn Plattform. Grønn plattform er en satsing som gir støtte til forsknings- og innovasjonsdrevet grønn omstilling i næringslivet. Målet med prosjektet SirkAQ er å fremme omstillingen fra lineær til sirkulær økonomi innen havbruk gjennom å etablere og implementere bærekraftige sirkulære verdikjeder for plast fra utrangert utstyr fra havbruksnæringen gjennom gjenbruk, reparasjon, levetidsforlengelse og bruk av resirkulert materialet i nye produkter. Hensikten er å optimalisere ressursbruken samt redusere miljø- og klimaavtrykket fra havbruk, der visjonen er «zero plastic waste by 2030». Prosjektet har et sterkt konsortium med partnere langs hele verdikjeden fra produsent, leverandør, oppdretter til gjenvinner. I tillegg har SirkAQ med sterke FoU-partnere innen relevante fagområder. Scale Aquaculture AS er ansvarlig bedrift og leder prosjektet.

Partnere

Prosjektet består av partnerne:

ScaleAQ
Oceanize
Hallingplast
SinkabergHansen
OsloMet
Norner Research
Sintef Ocean
Future Materials

Dette danner et faglig solid og bredt sammensatt konsortium som representerer hele verdikjeden. Scale Aquaculture AS er ansvarlig bedrift og leder prosjektet.

Vi utfordret våre partnere til å lage en pitch for SirkAQ-prosjektet, og her er resultatet! Lytt til deres engasjement og ideer for å drive innovasjon og bærekraft i havbruksindustrien.

Spørsmål?

Spørsmål om prosjektet SirkAQ kan rettes til:

Hanne Digre

Prosjektleder for SirkAQ
Bærekraftsdirektør i ScaleAQ